statistika pro všechny formy studia (bakalářské, magisterské, doktorské)

Co nabízí kurz statistiky a jakou formou je zpracován.

Základní pojmy statistiky
Vlastnosti měření, přesnost měření, chyby měření

Popis polohy a rozložení dat, grafické vyjádření

Pravděpodobnost, definice a vlastnosti pravděpodobnosti, rozdělení spojité a diskrétní náhodné veličiny, ...
Testování hypotéz, korelace a regrese, vybrané parametrické i neparametrické metody 
návod jak prakticky používat některé statistické programy