Koordinátor kategorie: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., e-mail: Bymas (z@vináč) lfhk.cuni.cz, tel.: 495 816 165

Kurz Psychoterapie a rodinná terapie v medicíně je předstupněm volitelného předmětu Rodinná terapie a je primárně určen studentům, kteří si z nabídky volitelných předmětů vybrali právě tento předmět. Kurz detailněji rozvíjí některá témata zařazená do syllabu tohoto volitelného předmětu.  Seznamuje s psychoterapií obecně včetně aktuální situace v oboru, s psychoterapeutickým přístupem a narativní perspektivou v medicíně. Dále rozvíjí téma využití psychoterapie a rodinné terapie v medicíně. Dále  kurz poskytuje alespoň základní seznámení s aktuální psychoterapeutickou scénou s využitím dostupných odborných zdrojů v češtině i v angličtině.

Cílem semináře je v základních bodech seznámit studenty s hlavními požadavky kladenými na psaní státnicové práce z oboru sociálního lékařství. Státnicová práce z oboru sociálního lékařství nebo z oboru hygieny a preventivního lékařství je nedílnou součástí společné státní zkoušky z oborů. Studenti se v rámci semináře seznámí s navrženými tématy, obecnými informacemi a cíli psaní práce. Dále jsou studenti seznámeni s tím, jak mají psát práci z hlediska formální stránky, v jakém pořadí koncipovat jednotlivé kapitoly práce a co je jejich obsahem. V neposlední řadě je cílem seznámit studenty s problematikou citování literatury.

Kurz navazuje na některá témata seminářů a přednášek v předmětu sociálního lékařství, která detailněji rozvíjí a doplňuje příklady z klinické praxe. Konkrétně kurz detailněji rozvíjí téma psychosociálních aspektů duševního zdraví, problematiku veřejného zdraví a sociální determinanty zdraví a nemoci. Důraz je kladen především na sociální aspekty duševního zdraví a nemoci týkající se etiopatogeneze, léčby a sociální rehabilitace. Uvedeny jsou perspektivy zdůrazňující sociální vlivy jako např. sociální psychiatrie, transkulturální psychiatrie a kritická psychiatrie. Podrobně je uvedena agenda Evropské unie zaměřená na prevenci, léčbu a sociální intervence u tzv. duševních poruch. Pozornost je věnována odborným organizacím a sdružením, které se podílejí na rozvoji služeb v oblasti péče o duševní zdraví. Součástí kurzu jsou odkazy na relevantní webovské stránky, odborné články ke stažení a doporučená literatura k dalšímu studiu.

Kurz navazuje na některá témata seminářů a přednášek v předmětu sociálního lékařství, která detailněji rozvíjí a doplňuje příklady z klinické praxe. Důraz je kladen na systemickou perspektivu v medicíně, bio-psycho-sociální model a sociologickou reflexi medicíny jako profese a sociálního systému. Uvedeny jsou příklady aplikace systemické perspektivy a bio-psycho-sociálního modelu v klinické praxi. Součástí kurzu je doporučená literatura, relevantní odkazy a odborné články ke stažení.

Cílem semináře je v základních bodech seznámit studenty s problematikou zdravotní politiky a zdravotních potřeb populace. V oblasti „zdravotní potřeby“ jsou definovány základní pojmy – tj. zdravotní potřeba, požadavek na zdravotní péči, spotřeba zdravotní péče; je uvedeno základní rozdělení zdravotních potřeb a jejich hlavní způsoby zjišťování. Dále je znázorněn vztah mezi potřebou zdravotní péče, požadavkem na zdravotní péči a spotřebou zdravotní péče.

V části zabývající se problematikou zdravotní politiky, je tato definována, je popsána její úloha a význam. Dále jsou popsány hlavní fáze tvorby zdravotní politiky, základní otázky při tvorbě její koncepce, hlavní nástroje při její realizaci.

Doporučené postupy pro všeobecného praktického lékaře - ischemická choroba srdeční

Doporučené postupy pro všeobecného praktického lékaře - arteriální hypertenze

Kurz je úvodem do volitelného předmětu Rodinná terapie. Seznamuje s historií a vývojem rodinné terapie jako specifického psychoterapeutického přístupu. V kurzu jsou vysvětleny odborné a společensko kulturní souvislosti vzniku rodinné terapie včetně  vývoje systemického myšlení a vzniku nových disciplin. Uvedeny jsou základní předpoklady rodinné terapie a diferenciace hlavních škol v období od 1950-2000. Součástí kurzu jsou relevantní webovské stránky, několik odborných textů ke stažení a seznam doporučené literatury k dalšímu studiu.