Organizace výuky v předmětu ZVP2 

  1. Student si zvolí minimálně 6 témat z celkového počtu 13, které jsou v předmětu ZVP volitelné, dle potřeby nebo zájmu studenta.
  2. Nastuduje obsah přednášky/sešitu.
  3. Absolvuje test (testy ke všem tématům jsou sournně v e-kurzu 14), který opakuje tak dlouho, dokud nedosáhne 100 % správných odpovědí.

Pokud student projde úspěšně minimálně 6 témat, má nárok získat zápočet z předmětu ZVPII.

Dle vlastního zájmu nebo na doporučení příslušné OR (student zapisuje do ISP) může student absolvovat navazující praktické kurzy, které jsou uvedeny v rámci jedotlivých tématických e-kurzů, jejichž náplň je uvedena v souvisejících textech / sylabech, které poskytne autor/garant navazujícího kurzu. 

  1. Podmínkou přijetí do navazujícího praktického kurzu je úspěšné absolvování příslušného testu (testy ke všem tématům jsou v kurzu 14) a respektování max. počtu jeho účastníků (většinou max. 5).
  2. Termíny navazujících kurzů budou zveřejňovány v rubrice Oznámení (nad údaji o navazujícím kurzu). Případně lze navázat kontakt s garantem a o vypsání termínu požádat.
  3. Je třeba navázat samostatně kontakt s garantem navazujícího kurzu telefonicky nebo e-mailem (jde o zaměstnance LF nebo FN Hradec Králové) a prodiskutovat organizační detaily.

Pokud si student zapsal do svého ISP realizaci navazujícího praktického kurzu, má nárok získat jeho zápočet dle rozhodnutí garanta daného kurzu.

1. Blok/úvodní přednáška: Molekulárně-biologické metody – genová exprese
1.1. Navazující kurz: Analýza nukleových kyselin – qRT-PCR. Garant: prpf. MUDr. Stanislav Mičuda, PhD.
1.2. Navazující kurz: Epigenetika. Garant: ing. Helena Kovaříková
1.3. Navazující kurz: Western blot. Garant: Ing. Hana Laštůvková

2. Blok/úvodní přednáška: Základní principy analýzy exogenních a endogenních látek v biologickém materiálu
2.1. Navazující kurz: LC-MS hmotnostní spektrometrie. Garant: doc. ing. Miloš Hroch, PhD.

3. Blok/úvodní přednáška: Buněčné metody v biomedicínském výzkumu
3.1. Navazující kurz: Průtoková cytometrie. Garant: RNDr. Radim Havelek, PhD. 
3.2. Navazující kurz: Způsoby kultivace buněk/Live cell monitoring. Garant: Mgr. Darja Koutová 
3.3. Navazující kurz: Vysokokapacitní obrazová cytometrie a fluorescenční mikroskopie. Garant: PharmDr. Darina Muthná, PhD. 
3.4. Navazující kurz: Bioenergetika. Garant: Mgr. Pavla Staňková, Ph.D.

4. Blok/úvodní přednáška: Imunologické diagnostické metody – současné možnosti
4.1. Navazující kurz: Imunologické diagnostické metody. 1) ELISA a 2) multiplexová xMAP (Luminex) metoda. Garant: 

5. Blok/úvodní přednáška: Elektronová mikroskopie  
5.1. Navazující kurz: Základy elektronové mikroskopie. Garant: RNDr. Aleš Bezrouk, Ph.D.

6. Blok/úvodní přednáška: Optická mikroskopie 
6.1. Navazující kurz: Imunohistochemie, histologická barvení. Garant: prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, PhD; MUDr. Dana Čížková, Ph.D.
6.2. Navazující kurz: Mikrofotografie a obrazová analýza . Garant: prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, PhD; MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.  

7. Blok/úvodní přednáška: Pokročilé metody diagnostiky v patologii  
7.1. Navazující kurz: Molekulární morfologie. Garant: MUDr. Petra Kašparová, Ph.D.

8. Blok/úvodní přednáška: Molekulární epidemiologie  
8.1. Navazující kurz: Identifikace a klasifikace původců infekcí   

9. Blok/úvodní přednáška: Metody práce s malými laboratorními zvířaty
9.1. Navazující kurz: Experimentální chirurgie. Garant: prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
9.2. Navazující kurz: Intravitální diagnostika laboratorních zvířat. Garant: TBA. 

Experimentální gastroenterologie na prasatech

autor: doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.

Vyučující: II. interní gastroenterologická klinika

Cíle a obsah kurzu:

Během kurzu se student seznámí s vybranými pokročilými metodami experimentální gastroenterologie za použití endoskopického simulátoru, endoskopických modelů, explantovaných prasečích žaludků a jícnů a živých experimentálních prasat. Bude seznámen se základními endoskopickými i funkčními vyšetřovacími a terapeutickými technikami (gastroskopie, polypektomie, endoskopická slizniční resekce, endoskopická submukozní disekce, kapslová endoskopie, manometrie jícnu, pH metrie a impedance jícnu, elektrogastrografie, abdominální ultrasonografie) a také s procedurami typu endotracheální intubace, uvedení do anestezie, kanylace velkých žil či odběr biologických materiálů na další vyšetření u velkých experimentálních zvířat.  

Podmínky zapsání do kurzu: Absolvování úvodní přednášky Experimentální gastroenterologie a úspěšné absolvování vstupního testu

Kapacita kurzu: max. 10 studentů (v případě většího zájmu po domluvě možnost vypsání více kurzů). Pro pokročilé uživatele možnost individuální dohody.

Forma výuky: Praktické cvičení na endoskopickém pracovišti II. Interní gastroenterologické kliniky a ve viváriu FVZ.

Hodinová dotace: 30 hodin.

Harmonogram: celkem 8 lekcí po týdnu (6 x 4 vyučovací hodiny a 2 x 3 vyučovací hodiny)

11. Blok/úvodní přednáška: Principy hodnocení a modelování farmakokinetiky léčiv
11.1. Navazující kurz: Metody analýzy farmakokinetiky léčiv. Garant:  doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.

12. Blok/úvodní přednáška: Biofyzikální metody v biomedicínském výzkumu
12.1. Navazující kurz: Analýza fyzikálních vlastností materiálů. Garant: RNDr. Jiří Záhora, Ph.D.
12.2. Navazující kurz: Neurovědní přístupy k hodnocení zrakového vnímání. Garant: doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
12.3. Navazující kurz: Pokročilá statistika. Garant: doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

13. Blok/úvodní přednáška: Hodnocení zdravotních rizik 
13.1. Navazující kurz: Testování genotoxicity. Garant: MUDr. A. Málková, Ph.D.