Koordinátor kategorie: prof. MUDr. Zuzana Kubová, CSc., e-mail: kubova(z@vináč) lfhk.cuni.cz, tel.: 495 816 391

Všechny přednášky, semináře a praktická cvičení Ústavu patologické fyziologie budou od začátku školního roku 2021/22 probíhat prezenčním způsobem.

Jedinou momentálně známou výjimkou je přednáška 30.9. od 11:20 (čs všeob), která proběhne online z důvodu příliš malé kapacity přidělené posluchárny. 

Prosím, netiskněte si dopředu loňská skripta, budeme posílat novou, významně změněnou verzi. 

                                                                                    prof. MUDr. Zuzana Kubová, CSc.

                                                                                    přednostka Ústavu patologické fyziologie

 Odkaz na online přednášku 30.9.2021:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDU5ZDk0YmItZDAwOS00NTM4LTg1NDItNTI4NTNhZGZiZDAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2235d217ee-bafb-40c5-9f44-2b300e650d3c%22%2c%22Oid%22%3a%22e70caf2c-b486-4580-a36b-6c4b0b41292b%22%7d